Do'a Akhir Tahun

Bacalah doa ini tiga kali saat
menjelang akhir tahun baru
Islam, bisa dilakukan sesudah
ashar atau sebelum maghrib
pada tanggal 29 atau 30
Dzulhijah. Dengan doa ini kita memohon ketika kita akan
mengakhiri perjalanan tahun
yang akan ditinggalkan ini
akan mendapatkan ampunan
dari Allah Swt. atas perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh- Nya, dan apabila dalam tahun
yang akan ditinggalkannya itu
ada perbuatan-perbuatan
yang diridhai oleh Allah Swt
yang kita kerjakan, maka
mohonlah agar amal shaleh tersebut diterima oleh Allah
Swt.
Bismillaahir-rahmaanir-rahiim Wa shallallaahu 'ala sayyidinaa
Muhammadin wa 'alaa aalihi
wa shahbihii wa sallam.
Allaahumma maa 'amiltu fi
haadzihis-sanati mimmaa
nahaitani 'anhu falam atub
minhu wa lam tardhahu wa
lam tansahu wa halamta
'alayya ba'da qudratika 'alaa uquubati wa da'autani
ilattaubati minhu ba'da jur'ati
alaa ma'siyatika fa inni
astaghfiruka fagfirlii wa maa
'amiltu fiihaa mimma
tardhaahu wa wa'adtani 'alaihits-tsawaaba
fas'alukallahumma yaa
kariimu yaa dzal-jalaali wal
ikram an tataqabbalahuu
minni wa laa taqtha' rajaai
minka yaa karim, wa sallallaahu 'alaa sayyidinaa
Muhammadin Nabiyyil
ummiyyi wa 'alaa 'aalihii wa
sahbihii wa sallam
Artinya:
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang.
Semoga Allah melimpahkan
rahmat dan keselamatan
kepada junjungan kami Nabi
Muhammad SAW,beserta para keluarga dan sahabatnya. Ya
Allah, segala yang telah ku
kerjakan selama tahun ini dari
apa yang menjadi larangan-
Mu, sedang kami belum
bertaubat, padahal Engkau tidak melupakannya dan
Engkau bersabar (dengan
kasih sayang-Mu), yang
sesungguhnya Engkau
berkuasa memberikan siksa
untuk saya, dan Engkau telah mengajak saya untuk
bertaubat sesudah
melakukan maksiat. Karena
itu ya Allah, saya mohon
ampunan-Mu dan berilah
ampunan kepada saya dengan kemurahan-Mu.
Segala apa yang telah saya
kerjakan, selama tahun ini,
berupa amal perbuatan yang
Engkau ridhai dan Engkau
janjikan akan membalasnya dengan pahala, saya mohon
kepada-Mu, wahai Dzat Yang
Maha Pemurah, wahai Dzat
Yang Mempunyai Kebesaran
dan Kemuliaan, semoga
berkenan menerima amal kami dan semoga Engkau
tidak memutuskan harapan
kami kepada-Mu, wahai Dzat
Yang Maha Pemurah.
Dan semoga Allah
memberikan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu
kami Muhammad, Nabi yang
Ummi dan ke atas keluarga
dan sahabatnya.